Discussion:
????? e??a? ?p?? t?? e???pa???? p??sa?at???sµ?? t?? ????d
(too old to reply)
ADR
2011-11-14 07:20:36 UTC
Permalink
On Sun, 13 Nov 2011 16:38:58 +0200, Alexander Arnakis
Still they have the right to call themselves as they like. Get over it.
Maybe among themselves. But internationally, asserting an identity
that tramples *other* people's identity
Η Μακεδονία είναι μια γεωγραφική περιοχή. Οι κάτοικοι αυτής της περιοχής
δικαιούνται να ονομάζονται από το όνομά της. Αν μένω στην Ύδρα, μπορώ να
λέγομαι Υδραίος. Αν μένω στην Κρήτη, Κρητικός. Αυτοί γιατί να μη λέγονται
Μακεδόνες?
Εμείς έχουμε ένα κομμάτι! Όπως μάθαμε στο σχολείο, επισήμως δηλαδή, η
Μακεδονία στους Βαλκανικούς πολέμους χωρίστηκε σε τρία κομμάτια. Ένα
κομμάτι πήρε η Ελλάδα, ένα η Σερβία, ένα η Βουλγαρία. Εθνικά πάντως, εμείς
δεν είμαστε Μακεδόνες, είμαστε Έλληνες. Αυτοί πήραν τον γεωγραφικό
προσδιορισμό "Μακεδόνες" και θέλουν να τον αναγάγουν σε εθνικό!
(implying territorial ambitions against that other people)
Καταρχάς αυτοί είναι 2.000.000 άνθρωποι. Είναι σχεδόν άοπλοι ενώ εμείς
είμαστε οπλισμένοι σαν αστακοί. Και δεν μπορούμε να ζούμε συνέχεια με το
φόβο του "αν στο μέλλον οπλιστούν και επιτεθούν". Είμαστε φοβερά ανασφαλής
λαός. Διάβαζα μια δημοσκόπηση στο "Βήμα" που έβγαζε ότι είμαστε ο πιο
φοβισμένος λαός της Ευρώπης. Βλέπουμε παντού παγίδες και συνομωσίες. Λες
και όλοι οι ξένοι ξυπνούν και κοιμούνται με τη σκέψη "Τι θα κάνουμε σήμερα
στους Έλληνες"...
I am not afraid of any military thread by FYROM, but the hostility
complicates the diplomatic situation in the Balkans, there is little
doubt about it. As a Macedonian, I cannot agree with your point of
view. You are missing the whole recent narrative. It is not as if
the "Macedonian" issue is a new one and we just thought of it, or we
are inventing conspiracies. This is now an establish part of
history. The "Macedonian" issue simply arose from the desire of the
Bulgarian kingdom to expand in the are of Macedonia. Thus, the
"Macedonian" super-ethnicity was invented (I think that we have gone
into detail on this some time ago). People killed each other with
abandon on this issue, it was not a an interesting debate in a coffee
shop, Seamoss!!! My grandfather, a Greek teacher and the town mayor
of Grammatiko, escaped two assassination attempts by komitadjis. I am
sure that had he been alive, he would not have been very amused with
your "Athenian" passivity on this issue.

Following the defeat of Bulgaria in the Balkan wars and WWI, as well
as the exchange of populations, the "Macedonists" found new allies in
the Yugoslav Communists whose idea of "balancing" the kingdom of
Serbia and Croatia and transforming it to Yugoslavia was based on the
idea of cutting Serbia down to size. The creation of a southern
republic around Skopje appeared appealing, with the possible benefits
of land acquisitions in Greece. In fact, Moscow pressured the Greek
Communist to accept this eventuality (in the process of the formation
of the Confederation of Balkan Peoples) . The whole proposition
became doubly enticing when in 1948, Tito broke off relations with
Moscow. Then, the "Macedonist" became indispensable, as they assisted
Yugoslavia in de-Bulgarizing the "Yugoslav Republic of Macedonia"
despite Dimitrov's loud objections and the jailing of tens of
thousands. Considering that the ecclesiastical, political and
cultural capital of Bulgaria was located in Ohric for a millennium,
this was quite a feat!! It took major rewriting and distortion of
history. You may not believe in "conspiracies", but this one was very
real. We now live the obvious consequences of these actions taken by
the Yugoslav Communist Party. This party is now almost long gone, but
the de-Bulgarization is going apace and the "invention" of a fake
narrative has reached an amazing crescendo. I am quite sorry that you
do not hear it.

As for the other threads in the area, we are actually not alert
enough. Considering the Turkish reaction to exploration by Cyprus (in
an area in which Turkey could not possibly have any rights), it simply
shows that we would be stupid if we did not go to bed thinking about
threats. Just to remind you, the famous Bill Gates quote is "the fact
that you are paranoid does not mean that they are not out t
++
2011-11-15 22:12:56 UTC
Permalink
Post by ADR
On Sun, 13 Nov 2011 16:38:58 +0200, Alexander Arnakis
Still they have the right to call themselves as they like. Get over it.
Maybe among themselves. But internationally, asserting an identity
that tramples *other* people's identity
Ç Ìáêåäïíßá åßíáé ìéá ãåùãñáöéêÞ ðåñéï÷Þ. Ïé êÜôïéêïé áõôÞò ôçò ðåñéï÷Þò
äéêáéïýíôáé íá ïíïìÜæïíôáé áðü ôï üíïìÜ ôçò. Áí ìÝíù óôçí ¾äñá, ìðïñþ íá
ëÝãïìáé Õäñáßïò. Áí ìÝíù óôçí ÊñÞôç, Êñçôéêüò. Áõôïß ãéáôß íá ìç ëÝãïíôáé
Ìáêåäüíåò?
Åìåßò Ý÷ïõìå Ýíá êïììÜôé! ¼ðùò ìÜèáìå óôï ó÷ïëåßï, åðéóÞìùò äçëáäÞ, ç
Ìáêåäïíßá óôïõò Âáëêáíéêïýò ðïëÝìïõò ÷ùñßóôçêå óå ôñßá êïììÜôéá. ¸íá
êïììÜôé ðÞñå ç ÅëëÜäá, Ýíá ç Óåñâßá, Ýíá ç Âïõëãáñßá. ÅèíéêÜ ðÜíôùò, åìåßò
äåí åßìáóôå Ìáêåäüíåò, åßìáóôå ¸ëëçíåò. Áõôïß ðÞñáí ôïí ãåùãñáöéêü
ðñïóäéïñéóìü "Ìáêåäüíåò" êáé èÝëïõí íá ôïí áíáãÜãïõí óå åèíéêü!
(implying territorial ambitions against that other people)
Êáôáñ÷Üò áõôïß åßíáé 2.000.000 Üíèñùðïé. Åßíáé ó÷åäüí Üïðëïé åíþ åìåßò
åßìáóôå ïðëéóìÝíïé óáí áóôáêïß. Êáé äåí ìðïñïýìå íá æïýìå óõíÝ÷åéá ìå ôï
öüâï ôïõ "áí óôï ìÝëëïí ïðëéóôïýí êáé åðéôåèïýí". Åßìáóôå öïâåñÜ áíáóöáëÞò
ëáüò. ÄéÜâáæá ìéá äçìïóêüðçóç óôï "ÂÞìá" ðïõ Ýâãáæå üôé åßìáóôå ï ðéï
öïâéóìÝíïò ëáüò ôçò Åõñþðçò. ÂëÝðïõìå ðáíôïý ðáãßäåò êáé óõíïìùóßåò. Ëåò
êáé üëïé ïé îÝíïé îõðíïýí êáé êïéìïýíôáé ìå ôç óêÝøç "Ôé èá êÜíïõìå óÞìåñá
óôïõò ¸ëëçíåò"...
I am not afraid of any military thread by FYROM, but the hostility
complicates the diplomatic situation in the Balkans, there is little
doubt about it.  As a Macedonian, I cannot agree with your point of
view.  You are missing the whole recent narrative.  It is not as if
the "Macedonian" issue is a new one and we just thought of it, or we
are inventing conspiracies.  This is now an establish part of
history.  The "Macedonian" issue simply arose from the desire of the
Bulgarian kingdom to expand in the are of Macedonia.  Thus, the
"Macedonian" super-ethnicity was invented (I think that we have gone
into detail on this some time ago).  People killed each other with
abandon on this issue, it was not a an interesting debate in a coffee
shop, Seamoss!!!  My grandfather, a Greek teacher and the town mayor
of Grammatiko, escaped two assassination attempts by komitadjis.  I am
sure that had he been alive, he would not have been very amused with
your "Athenian" passivity on this issue.
Following the defeat of Bulgaria in the Balkan wars and WWI, as well
as the exchange of populations, the "Macedonists" found new allies in
the Yugoslav Communists whose idea of "balancing" the kingdom of
Serbia and Croatia and transforming it to Yugoslavia was based on the
idea of cutting Serbia down to size.  The creation of a southern
republic around Skopje appeared appealing, with the possible benefits
of land acquisitions in Greece.  In fact, Moscow pressured the Greek
Communist to accept this eventuality (in the process of the formation
of the Confederation of Balkan Peoples) .  The whole proposition
became doubly enticing when in 1948, Tito broke off relations with
Moscow.  Then, the "Macedonist" became indispensable, as they assisted
Yugoslavia in de-Bulgarizing the "Yugoslav Republic of Macedonia"
despite Dimitrov's loud objections and the jailing of tens of
thousands.  Considering that the ecclesiastical, political and
cultural capital of Bulgaria was located in Ohric for a millennium,
this was quite a feat!! It took major rewriting and distortion of
history.  You may not believe in "conspiracies", but this one was very
real.  We now live the obvious consequences of these actions taken by
the Yugoslav Communist Party.  This party is now almost long gone, but
the de-Bulgarization is going apace and the "invention" of a fake
narrative has reached an amazing crescendo.  I am quite sorry that you
do not hear it.
As for the other threads in the area, we are actually not alert
enough.  Considering the Turkish reaction to exploration by Cyprus (in
an area in which Turkey could not possibly have any rights), it simply
shows that we would be stupid if we did not go to bed thinking about
threats.  Just to remind you, the famous Bill Gates quote is "the fact
that you are paranoid does not mean that they are not out there to get
you"!!!.
to whom or whatever is this a reply? whatever encoding does not show
up.

Btw, the fact that your grandfather was besieged by comitadjis of
whatever nationality is no basis for determining the truth of someone
else's nationality or self identification
ADR
2011-11-15 23:17:23 UTC
Permalink
Post by ++
On Sun, 13 Nov 2011 16:38:58 +0200, Alexander Arnakis
Still they have the right to call themselves as they like. Get over it.
Maybe among themselves. But internationally, asserting an identity
that tramples *other* people's identity
Ç Ìáêåäïíßá åßíáé ìéá ãåùãñáöéêÞ ðåñéï÷Þ. Ïé êÜôïéêïé áõôÞò ôçò ðåñéï÷Þò
äéêáéïýíôáé íá ïíïìÜæïíôáé áðü ôï üíïìÜ ôçò. Áí ìÝíù óôçí ¾äñá, ìðïñþ íá
ëÝãïìáé Õäñáßïò. Áí ìÝíù óôçí ÊñÞôç, Êñçôéêüò. Áõôïß ãéáôß íá ìç ëÝãïíôáé
Ìáêåäüíåò?
Åìåßò Ý÷ïõìå Ýíá êïììÜôé! ¼ðùò ìÜèáìå óôï ó÷ïëåßï, åðéóÞìùò äçëáäÞ, ç
Ìáêåäïíßá óôïõò Âáëêáíéêïýò ðïëÝìïõò ÷ùñßóôçêå óå ôñßá êïììÜôéá. ¸íá
êïììÜôé ðÞñå ç ÅëëÜäá, Ýíá ç Óåñâßá, Ýíá ç Âïõëãáñßá. ÅèíéêÜ ðÜíôùò, åìåßò
äåí åßìáóôå Ìáêåäüíåò, åßìáóôå ¸ëëçíåò. Áõôïß ðÞñáí ôïí ãåùãñáöéêü
ðñïóäéïñéóìü "Ìáêåäüíåò" êáé èÝëïõí íá ôïí áíáãÜãïõí óå åèíéêü!
(implying territorial ambitions against that other people)
Êáôáñ÷Üò áõôïß åßíáé 2.000.000 Üíèñùðïé. Åßíáé ó÷åäüí Üïðëïé åíþ åìåßò
åßìáóôå ïðëéóìÝíïé óáí áóôáêïß. Êáé äåí ìðïñïýìå íá æïýìå óõíÝ÷åéá ìå ôï
öüâï ôïõ "áí óôï ìÝëëïí ïðëéóôïýí êáé åðéôåèïýí". Åßìáóôå öïâåñÜ áíáóöáëÞò
ëáüò. ÄéÜâáæá ìéá äçìïóêüðçóç óôï "ÂÞìá" ðïõ Ýâãáæå üôé åßìáóôå ï ðéï
öïâéóìÝíïò ëáüò ôçò Åõñþðçò. ÂëÝðïõìå ðáíôïý ðáãßäåò êáé óõíïìùóßåò. Ëåò
êáé üëïé ïé îÝíïé îõðíïýí êáé êïéìïýíôáé ìå ôç óêÝøç "Ôé èá êÜíïõìå óÞìåñá
óôïõò ¸ëëçíåò"...
I am not afraid of any military thread byFYROM, but the hostility
complicates the diplomatic situation in the Balkans, there is little
doubt about it.  As a Macedonian, I cannot agree with your point of
view.  You are missing the whole recent narrative.  It is not as if
the "Macedonian" issue is a new one and we just thought of it, or we
are inventing conspiracies.  This is now an establish part of
history.  The "Macedonian" issue simply arose from the desire of the
Bulgarian kingdom to expand in the are of Macedonia.  Thus, the
"Macedonian" super-ethnicity was invented (I think that we have gone
into detail on this some time ago).  People killed each other with
abandon on this issue, it was not a an interesting debate in a coffee
shop, Seamoss!!!  My grandfather, a Greek teacher and the town mayor
of Grammatiko, escaped two assassination attempts by komitadjis.  I am
sure that had he been alive, he would not have been very amused with
your "Athenian" passivity on this issue.
Following the defeat of Bulgaria in the Balkan wars and WWI, as well
as the exchange of populations, the "Macedonists" found new allies in
the Yugoslav Communists whose idea of "balancing" the kingdom of
Serbia and Croatia and transforming it to Yugoslavia was based on the
idea of cutting Serbia down to size.  The creation of a southern
republic around Skopje appeared appealing, with the possible benefits
of land acquisitions in Greece.  In fact, Moscow pressured the Greek
Communist to accept this eventuality (in the process of the formation
of the Confederation of Balkan Peoples) .  The whole proposition
became doubly enticing when in 1948, Tito broke off relations with
Moscow.  Then, the "Macedonist" became indispensable, as they assisted
Yugoslavia in de-Bulgarizing the "Yugoslav Republic of Macedonia"
despite Dimitrov's loud objections and the jailing of tens of
thousands.  Considering that the ecclesiastical, political and
cultural capital of Bulgaria was located in Ohric for a millennium,
this was quite a feat!! It took major rewriting and distortion of
history.  You may not believe in "conspiracies", but this one was very
real.  We now live the obvious consequences of these actions taken by
the Yugoslav Communist Party.  This party is now almost long gone, but
the de-Bulgarization is going apace and the "invention" of a fake
narrative has reached an amazing crescendo.  I am quite sorry that you
do not hear it.
As for the other threads in the area, we are actually not alert
enough.  Considering the Turkish reaction to exploration by Cyprus (in
an area in which Turkey could not possibly have any rights), it simply
shows that we would be stupid if we did not go to bed thinking about
threats.  Just to remind you, the famous Bill Gates quote is "the fact
that you are paranoid does not mean that they are not out there to get
you"!!!.
to whom or whatever is this a reply? whatever encoding does not show
up.
Btw, the fact that your grandfather was besieged by comitadjis of
whatever nationality is no basis for determining the truth of someone
else's nationality or self identification
As usual, you have it totally wrong. The word "comitadjis" in Greece
applies to the Bulgarian bands in the Macedonian countryside from 1899
to 1908. Of course, with my grandfather being the mayor of a
substantial township in northern Macedonia and also the head teacher
in the Greek school, he was the target of Bulgarian bands. There is a
reason for that. Grammatikovo was a a much larger town than it is
today and it dominated the northern approach to Vermion, with Naoussa
in the the south. My family had strong connections in Agra (then
Vladovo), in Edessa (Voden), in Veria and Naoussa, as they were
trading along the Vermion ridge. My grandfather, as well as my great-
grandfather and many other leaders of the Macedonian struggle were
educated in the Greek Academy of Monastir (Bitola). For his
activities during the Macedonian struggle, my grandfather was
decorated with the iron cross. The funny part is that my grandfather
from my mother's side, also received the iron cross for distinguished
bravery in the battle of Eskishehir in Asia Minor.

As it so happens, there is not much of a doubt that my grandfather
identified as a Greek (and that his family did so well before the 19th
century). Not only did he work for the Greek cause ceaselessly, he
was later given substantial positions of responsibility in the
educational affairs of the province, which he held until his death in
the 1950's..
Nashton
2011-11-16 02:56:08 UTC
Permalink
Post by ADR
As usual, you have it totally wrong. The word "comitadjis" in Greece
applies to the Bulgarian bands in the Macedonian countryside from 1899
to 1908. Of course, with my grandfather being the mayor of a
substantial township in northern Macedonia and also the head teacher
in the Greek school, he was the target of Bulgarian bands. There is a
reason for that. Grammatikovo was a a much larger town than it is
today and it dominated the northern approach to Vermion, with Naoussa
in the the south. My family had strong connections in Agra (then
Vladovo), in Edessa (Voden), in Veria and Naoussa, as they were
trading along the Vermion ridge. My grandfather, as well as my great-
grandfather and many other leaders of the Macedonian struggle were
educated in the Greek Academy of Monastir (Bitola). For his
activities during the Macedonian struggle, my grandfather was
decorated with the iron cross. The funny part is that my grandfather
from my mother's side, also received the iron cross for distinguished
bravery in the battle of Eskishehir in Asia Minor.
As it so happens, there is not much of a doubt that my grandfather
identified as a Greek (and that his family did so well before the 19th
century). Not only did he work for the Greek cause ceaselessly, he
was later given substantial positions of responsibility in the
educational affairs of the province, which he held until his death in
the 1950's..
In spite of the fact that seemoss is a poustara, he is entitled to his
opinion and for the most part, even though I find the actions of the
FYROMians tacky, to say the least (statues and buildings named after
Alex the Great,for example), the truth always lies between the 2 extremes.

And he is correct when he states that the fact that your loser
grandfather was besieged [sic] by whomever, has no bearing whatsoever on
his argument that FYROMians are entitled to their national narrative,
however misguided and silly it may be.
--
ADR on the open letter of Greek academics on the economy.
Pissaridis, Nobel Prize laureate is amongst them.

"This letter, signed mostly by persons with appointments and strong
connections to Greek academia has been extensively panned in the
forums of Greek academics wild inaccuracies, obvious distortions and
absolute lack of solutions."

"There is not chance in hell that the government will get
access to a persons' account that has moved the his/her
money quite legally to Switzerland or any other European
bank"

The naive ADR on Swiss accounts.

"Of course, they will be great Greek patriots who will fight on -and
eventually win-. In the meantime, I will stay with some proud people,
the Irish (since I have a great emotional connection with the place
and dear memories) "

ADR taking another emotional tantrum, takin g his marbles and going home.

"Palestinian rockets killed only a few rats in Israel"

Another "lesson" on current events from ADR

"I am always right, I am never wrong and you can't deal with it"

ADR and is God like infallibility

"When there are commentaries in the Wall Street Journal calling for the
replacement of this ridiculous government, you know we have reached
the end of the road"

ADR and the credence he places on ...magazines concerning the rise or
fall of a govt.

"That's impossible. For the news of the fire to travel from Rome to
Actium and for the Nero to sail back to Rome it would take many more
days than the fire lasted. Nero would have arrived just to see
smoking ashes."

For ADR, Actium = Antium
Ti Lozanh, ti Kozanh.

"This totally laughable and it shows
that you are smoking something powerful.
Have you tried to install a
DSL line at home in Greece lately?"

ADR on broadband penetration in Greece.


"These radiation level are just within certain areas of the reactor.
Let's not overblow the whole thing. Provided that the plant is
finally secured and cleaned, this radiation level will decline quite
quickly (depending on the actual elements that provide the
radiation)."

ADR forgetting about the plutonium, offers his in depth
analysis of the nuclear reactor crisis in Japan.

"To think that Anastassios had anything to do with the manufacture of
medicines is a frightening thought.

A man of fathomless ignorance who uses it as knowledge to guide action
and is involved in pharmacy imparts to medication a sense of Russian
roulette that's worse than the fear of disease.

Be afraid.

A man for whom Actium is the same as Antium, inequalities are the same
as negative statements, thinks just as well that chloride is the same
as clorate and sulfide the same as sulfate. There never was a
sophist movement, ancient Greece and Rome had no lawyers, and science
is never concerned with proving negatives. Anything goes, folks.

A mind that dysfunctional in a relaxed history forum with not
deadlines or bosses must be even worse in the spheres of life with
strict obligations.

Bingo! Then one hears that such a man failed to meet his performance
goals at his work and got a bonus of exactly zero dollars last year.
And that shortly afterward his employer reconsidered Mr. Retzios'
business contribution in his 24 months of employment and felt he was
being robbed, and rightfully fired the goober's a.s.

How many times must that have happened to Anastassios,... and
counting?"

Someone pegging the fool ADR for who he really is.
john jones
2011-11-16 03:19:15 UTC
Permalink
Post by Nashton
In spite of the fact that seemoss is a poustara, he is entitled to his
opinion and for the most part, even though I find the actions of the
FYROMians tacky, to say the least (statues and buildings named after
Alex the Great,for example), the truth always lies between the 2 extremes.
And he is correct when he states that the fact that your loser
grandfather was besieged [sic] by whomever, has no bearing whatsoever on
his argument that FYROMians are entitled to their national narrative,
however misguided and silly it may be.
Man you are pathetic. Your so hurt that your not as smart as ADR that
you call
his grandfather a loser.

Tell us what have you done for Greece?
ADR
2011-11-16 03:35:21 UTC
Permalink
Post by Nashton
In spite of the fact that seemoss is a poustara, he is entitled to his
opinion and for the most part, even though I find the actions of the
FYROMians tacky, to say the least (statues and buildings named after
Alex the Great,for example), the truth always lies between the 2 extremes.
And he is correct when he states that the fact that your loser
grandfather was besieged [sic] by whomever, has no bearing whatsoever on
his argument that FYROMians are entitled to their national narrative,
however misguided and silly it may be.
You have sunk to a new low, so low that not even slime can go there.

Also, you did not even pay attention that I did not reply to seamoss
(who is not a poustara....what an expression), but to Galina, a
slavonic Macedonian lady (although she would object to the term
"slavonic", however true it may be).
Nashton
2011-11-16 11:06:11 UTC
Permalink
Post by ADR
Post by Nashton
In spite of the fact that seemoss is a poustara, he is entitled to his
opinion and for the most part, even though I find the actions of the
FYROMians tacky, to say the least (statues and buildings named after
Alex the Great,for example), the truth always lies between the 2 extremes.
And he is correct when he states that the fact that your loser
grandfather was besieged [sic] by whomever, has no bearing whatsoever on
his argument that FYROMians are entitled to their national narrative,
however misguided and silly it may be.
You have sunk to a new low, so low that not even slime can go there.
Also, you did not even pay attention that I did not reply to seamoss
(who is not a poustara....what an expression), but to Galina, a
slavonic Macedonian lady (although she would object to the term
"slavonic", however true it may be).
You need to read for comprehension.
I didn't say they were entitled to their stolen narrative, I simply
reiterated the fact that your family mythology has nothing to do with
the fact that FYROM is entitled to its stolen narrative.

And you need to stop living vicariously through your dead relatives.
ADR
2011-11-16 18:12:28 UTC
Permalink
Post by Nashton
Post by ADR
Post by Nashton
In spite of the fact that seemoss is a poustara, he is entitled to his
opinion and for the most part, even though I find the actions of the
FYROMians tacky, to say the least (statues and buildings named after
Alex the Great,for example), the truth always lies between the 2 extremes.
And he is correct when he states that the fact that your loser
grandfather was besieged [sic] by whomever, has no bearing whatsoever on
his argument that FYROMians are entitled to their national narrative,
however misguided and silly it may be.
You have sunk to a new low, so low that not even slime can go there.
Also, you did not even pay attention that I did not reply to seamoss
(who is not a poustara....what an expression), but to Galina, a
slavonic Macedonian lady (although she would object to the term
"slavonic", however true it may be).
You need to read for comprehension.
I didn't say they were entitled to their stolen narrative, I simply
reiterated the fact that your family mythology has nothing to do with
the fact thatFYROMis entitled to its stolen narrative.
And you need to stop living vicariously through your dead relatives.
Your need to slime and degrade everybody that does not agree with you
is simply amazing

Loading...